Varje år inträffar flera tusen bostadsbränder som är så allvarliga att räddningstjänst larmas. Utöver dessa bränder inträffar långt många fler som självslocknar eller släcks utan hjälp från räddningstjänst. Vanliga brandorsaker är elfel, överhettningar av olika slag och glömda eller felplacerade levande ljus. Med rätt kunskaper, agerande och utrustning ökar chansen väsentligt att man i tid kan ingripa och förhindra en stor skada.

Lagen (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor säger i 2 Kap. 2§ att

”Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.”

Mer konkret innebär paragrafen ovan att man i sitt hem skall:

 • ha något att släcka bränder med.
 • ha minst en brandvarnare på varje våningsplan.
 • arbeta förebyggande (systematiskt) med brandskyddet.

Släckutrustning

Rekommenderad släckutrustning i ett hem är en 6 kg pulversläckare (pulver är det effektivaste släckmedlet). Handbrandsläckaren bör normalt placeras på en central plats i hemmet. Släckaren införskaffas med fördel hos det försäkringsbolag man har sin hemförsäkring. Handbrandsläckare kan också köpas hos brandredskapsfirmor eller i detaljhandel. Observera att de allra billigaste släckarna ofta har lägre effektivitetsklass.

Livräddningsutrustning

I varje bostad skall det finnas minst en brandvarnare på varje våningsplan (observera att detta är ett minimikrav, det kan mycket väl vara motiverat med flera). Dessa skall monteras i taket, dock inte närheten (> 1m) av väggar, hörn, lampor eller andra utskjutande delar. I första hand bör vägen mellan sovrummet och ytterdörren skyddas av brandvarnare. Bor man i en flervåningsvilla kanske en repstege eller motsvarande är nödvändig för att kunna utrymma om den vanliga vägen ut är blockerad av brand eller rök.

Systematiskt brandskyddsarbete

Att arbeta systematiskt med brandskyddet i hemmet innebär i stort sett att man en gång om året (välj gärna ett datum, ex. 1:a advent):

 • byter batteri i brandvarnaren (om det inte är 5- eller 10-årsbrandvarnare),
 • kontrollerar brandvarnarens funktion (en rökpuff från en tändsticka skall sätta igång brandvarnaren),
 • kontrollerar handbrandsläckaren (den ser hel och ren ut, manometern visar på grönt, slangen uppvisar inga sprickor då den viks, släckaren skakas lätt för att undvika ihopklumpning av pulvret).

Det är också viktigt att alla i hushållet vet hur de skall agera i en brand-/utrymningssituation. Finns förberedd alternativ utrymningsväg? Känner alla i hushållet till denna? Skall/kan barn själva sätta sig i säkerhet eller skall de komma till de vuxna? Finns utsedd återsamlingsplats?

Andra goda råd för att undvika brand

 • Lämna aldrig ett levande ljus tänt i ett obevakat rum.
 • Sätt påminnelselapp om ”Glöm inte ljusen” på insidan av ytterdörren.
 • Ställ inte värmeljus i bokhyllor etc. (hela vätskeytan kan antända med stor låga som följd).
 • ”Tänk till” innan levande ljus tänds (var landar ett ljus som välter, kan en gardin blåsa in i lågan och antända, kan katten/hunden/… välta ljuset, är det verkligen en god idé att ställa levande ljus i en bädd av näver & bomull etc.).
 • Placera inte levande ljus eller blommor på TV:n (ljus kan antända höljet, stearin/vatten kan rinna ned i ventilationsöppningen och orsaka kortslutning).
 • Installera jordfelsbrytare (slår denna ofta ifrån kan det indikera att något elektriskt är defekt).
 • Sköt om elektrisk utrustning (sätt fast löst liggande sladdar i golvlister, dra ut kyl/frys en gång per år och städa bakom, följ bruksanvisningar – sätt inte en 60W-lampa i en armatur avsedd för 40W-lampor, lasta inte 7 kg tvätt i en tumlare avsedd för max 5 kg).
 • Håll filter och spisfläkt fria från fett (tvätta/städa en gång per halvår).

Åtgärder om det ändå börjar brinna

 • Varna andra som eventuellt kan drabbas.
 • Rädda de som är i omedelbar fara.
 • Larma via 112 och svara på SOS-operatörens frågor (utalarmeringen fördröjs inte av utfrågningen, ytterligare en larmoperatör under medlyssning påbörjar utalarmeringen under tiden utfrågningen pågår). Larma eller ge kompletterande uppgifter – om möjligt från säker plats!
 • Släck Alla bränder är små i början, och med fungerande brandvarnare är chansen stor att göra en lyckad släckinsats. Har branden vuxit sig större, närma dig branden i låg ställning och rikta släckmedlet mot det som brinner – inte mot lågornas topp! Är branden för stor, eller om släckutrustning saknas, stäng till om brandutrymmet för att förhindra brand- och rökspridning. Tänk på att inte ta onödiga risker – byggnader går att bygga upp igen. Startar branden i kastrull på spisen (matfett, olja etc.) – lägg locket (eller bakplåt, bricka etc.) på, låt locket ligga kvar och dra undan kastrullen. Häll aldrig vatten på brinnande olja/fett!